Onderwijsvisie


De mens is van nature een sociaal wezen. Door met anderen samen te werken en samen te leven leert een mens hoe de wereld in elkaar zit. Binnen een intensieve en kwalitatief goede samenwerking met anderen leert een mens sneller en beter. Dit geldt zeker ook voor het onderwijs aan kinderen. De kwaliteit van het onderwijs hangt voor een belangrijk deel af van de relatie tussen leerkracht en leerling, maar ook van vele andere factoren die sfeer en veiligheid beïnvloeden.

Binnen Stichting de Mare kiezen we er dan ook voor om werk te maken van ‘gemeenschap'. Primair ligt onze focus op het kind, vervolgens op de samenleving.
Binnen een gemeenschap hebben mensen met diverse achtergronden, ideeën en mogelijkheden met elkaar te maken. Deze pluriformiteit kan het samenwerken binnen een gemeenschap bemoeilijken, ons uitgangspunt is dat deze pluriformiteit een verrijking is. Wel is het noodzakelijk om duidelijke afspraken te maken over omgangsvormen en verantwoordelijkheden.Binnen Stichting de Mare zien we verschillen tussen mensen als rijkdom binnen onze gemeenschap. Eigen mogelijkheden van mensen zien wij als een kans om van en met elkaar te leren. Dat betekent dat wij binnen ons onderwijs bewust ruimte bieden aan diverse godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen en dat er vanzelfsprekend gelegenheid wordt gegeven voor het volgen van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs.Vanuit onze overtuiging hebben wij aandacht voor alle mogelijke opvattingen en zien deze in principe als gelijkwaardig. Binnen Stichting de Mare proberen we principieel de gelijkwaardigheid van opvattingen te garanderen en worden kinderen niet geweigerd op grond van ras of geloofsovertuiging. 


Stichting de Mare is gericht op ontwikkeling. 
Onze onderwijsorganisatie is vanzelfsprekend gericht op de ontwikkeling van de kinderen, Stichting de Mare is daarbij tevens gericht op de ontwikkeling van de mensen in de organisatie en op de ontwikkeling van de organisatie zelf. Dit is onlosmakelijk verbonden met het transparant verantwoording afleggen. Het moge duidelijk zijn dat Stichting de Mare in ontwikkeling is. De start van de fusie per 1 januari 2006 is daarbij geen eindstation, maar eerder een vertrekpunt. Vanaf dat moment ontwikkelt het openbaar primair onderwijs Raalte en Olst-Wijhe zich verder als zijnde één organisatie. Mede in het licht van de omgevingsdynamiek, die eigen is aan een sector die zo midden in de samenleving staat als het onderwijs, dient de organisatie in te kunnen spelen op continue verandering. De invoering van de lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006 is een actueel en concreet voorbeeld van een omgevingsverandering die simpelweg organisatieontwikkeling vereist. Voorwaardelijk voor organisatieontwikkeling is de ontwikkeling van de mensen in de organisatie. Het concept van de lerende organisatie staat of valt met de mate van ontwikkelingsmogelijkheid en bereidheid van de mensen in de organisatie.

Binnen Stichting de Mare kiezen we voor duidelijke structuren als het gaat om verantwoordelijkheden.
Binnen een gemeenschap heeft ieder lid verantwoordelijkheden naar de groep. Door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk binnen onze onderwijsorganisatie te leggen voelen mensen zich meer betrokken bij de groep en maken onderdeel uit van de gemeenschap.Binnen ons onderwijs leren kinderen om te gaan met verantwoordelijkheden naar elkaar en de (leer)omgeving. Verantwoordelijkheden van leerkrachten en schoolleiders zijn helder en bewust geregeld binnen het taak- en personeelsbeleid. In het algemeen geldt dat het afleggen van verantwoording onlosmakelijk verbonden is met het dragen van verantwoordelijkheden. 

Binnen Stichting de Mare werken we bewust aan betrokkenheid van mensen.
Waar mogelijk betrekken wij de ouders en kinderen bij activiteiten, festiviteiten en (omgangs)regels. Vanuit deze betrokkenheid kunnen kwaliteiten van mensen worden benut en ontstaat er verbondenheid met elkaar.Met name de ouders zijn voor de scholen een belangrijke partij in de uitwerking en concretisering van de cultuurwaarden die binnen de scholen dienen te worden uitgedragen. 

Binnen Stichting de Mare willen we bewust de verschillende kwaliteiten gebruiken.
Door kwaliteiten van mensen op een goede manier in te zetten benutten wij de mogelijkheden binnen onze gemeenschap optimaal. Op groepsniveau betekent dat, dat wij in de benadering van kinderen rekening houden met verschillen in leerstijl, leertempo en leerinhoud. Elke school werkt vanuit de begrippen autonomie, competentie en relatie aan onderwijs op maat en een duidelijke zorgstructuur. Hierdoor kunnen kinderen vanuit geborgenheid en veiligheid binnen een gemeenschap met en van elkaar leren.In het kader van ons personeelsbeleid achterhalen en ontwikkelen wij de kwaliteiten van onze leerkrachten om deze op de juiste plaats in te zetten. Bovenschoolse samenwerking heeft de intentie gebruik te maken van ieders mogelijkheden en kwaliteiten. 

Binnen Stichting de Mare maken we werk van veiligheid.
Kinderen en volwassenen moeten zich op school veilig voelen en met plezier naar school gaan. Door positieve eigenschappen te benadrukken en gebruik te maken van individuele mogelijkheden krijgen mensen het gevoel te worden geaccepteerd zoals ze zijn. Een ieder heeft dan ook het recht om anders te zijn dan anderen. Door om te gaan met verschillen leren mensen rekening te houden met elkaar en hun omgeving. Door duidelijke structuren willen we kinderen en volwassen de mogelijkheden te bieden eigen kwaliteiten te verkennen en verder uit te bouwen.