Medezeggenschap


Medezeggenschapsraad
Aan alle tien scholen van Stichting de Mare is een medezeggenschapsraad verbonden.
De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school aangaan.

Het bevoegd gezag heeft bijvoorbeeld de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad nodig voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot:
a. vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
b. vaststelling of wijziging van schoolspecifieke delen van het schoolplan;
c. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van ondersteunende werkzaamheden ten
    behoeve van de school en het onderwijs;
d. toevoegen en meerjarenbeleid onderwijskundige aangelegenheden. 
 


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen vertegenwoordigd.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. 

Het bevoegd gezag heeft bijvoorbeeld voor de hieronder genoemde onderwerpen de voorafgaande instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad nodig voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot:
a. verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de scholen;
b. vaststelling of wijziging van het algemeen schoolplan;
c. vaststelling of wijziging van het bovenschools zorgplan,
d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van
    ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs;
e. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn. 

 De GMR vergadert 6 x per schooljaar. 
 


 
Downloads:
Medezeggenschapsstatuut De Mare 
Medezeggenschapsreglement GMR De Mare