Raad van Toezicht 


Statutenwijzing De Mare.
Per 01 januari 2015 zijn de statuten van Stichting De Mare gewijzigd. Het voormalige bestuur heeft hiertoe het besluit genomen en het toezichthoudend orgaan van de gemeente heeft deze wijziging goedgekeurd. 
Deze wijziging is het logische vervolg van de scheiding tussen bestuur en toezicht die in 2012 is doorgevoerd mede vanwege de Wet Goed Onderwijs. Toen was gekozen voor het delegeren van de schoolbestuurlijke verantwoordelijkheden aan de directeur/bestuurder. Nu is gekozen voor het organiseren van het toezicht in een Raad van Toezicht en de schoolbestuurlijke verantwoordelijkheden bij de directeur/bestuurder neer te leggen. Deze laatste is nu schoolbestuur.
 
LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE MARE PER 01 APRIL 2018

 

In 2019 vergadert de Raad van Toezicht in ieder geval 7 keer. 
5 Reguliere vergaderingen en 2 Themavergaderingen.


 

 Downloads:
Toetsingskader Raad van Toezicht
Reglement Auditcommissie
Reglement Remuneratiecommissie