Jaarverslag 2016


Stichting de Mare heeft haar strategische doelen vastgelegd in het meerjarige beleidsplan "Van 2015 naar 2019, samen op koers" Dit plan wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan, met concrete doelen en activiteiten. In het jaarverslag verantwoorden het college van bestuur en de raad van toezicht zich over de uitvoering van het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken in 2016.

 


Downloads:
Bestuursjaarverslag 2016 De Mare 
Publieksversie jaarverslag 2016 De Mare